Reveon voor toezichthouders

foto 1

Wat is Reveon?

Reveon, is het enige product dat zich richt op familiair bewind. Het overgrote deel van de bewindzaken betreft beschermingsbewind met een problematische schuldenpositie.

In die situatie wordt in de regel een professionele bewindvoerder benoemd en op de markt zijn een aantal softwareapplicaties om de administratieve taken voor de professionele bewindvoerder te doen. Veel van die applicaties genereren de rekening & verantwoording en stellen de bewindvoerder in staat digitaal met De Rechtspraak te communiceren en stukken in te dienen.

Bij schuldenbewind gaat echter ook een groot deel van de tijd naar budgetbeheer en de schuldpositie van de rechthebbende. Dat gebeurt in mindere mate bij familiebewind. In die situatie gaat het veel meer om het houden van toezicht op het vermogen. Juist vanwege de familiaire of vriendschappelijke relatie tussen de rechthebbende en de bewindvoerder en de aanwezigheid van vermogen is toezicht hier van nog groter belang.

De rekening en verantwoording is een vorm van repressief toezicht en de controle daarvan is een controle op hoofdlijnen, waarbij niet te controleren valt of de opgegeven getallen daadwerkelijk juist zijn. Afrondingsverschillen, of geringe verschillen in de rekening en verantwoording worden vaak genegeerd en de rekening en verantwoording wordt vaak te laat ingezonden. Reveon voorkomt rekenverschillen en probeert zoveel als mogelijk verkeerde rubriceringen te voorkomen en maakt ook dat de toezichthouder hogere eisen kan stellen aan de tijdigheid en kloppendheid van de rekening en verantwoording.

Hoe werkt Reveon?

Reveon betrekt gegevens direct van de bankinstellingen. De gegevens kunnen daarmee op geen enkele wijze worden verminkt. Vervolgens worden die gegevens in veel gevallen automatisch gerubriceerd op basis van gegevens die door Reveon zijn geverifieerd en daarmee kunnen zij veilig op de achtergrond worden gerubriceerd ten behoeve van de rekening en verantwoording. De bewindvoerder behoeft deze gegevens dan ook niet meer op te tellen of anderszins te verwerken.

Natuurlijk, ieder bewind is anders en er kunnen mutaties zijn die niet automatisch gerubriceerd kunnen worden. Maar uitgaven blijven uitgaven en inkomsten blijven inkomsten, wat de mogelijkheden waaruit de bewindvoerder kan kiezen beperkt. Bovendien helpt het systeem de bewindvoerder door suggesties te doen, gebaseerd op eerdere keuzes.

Wat betekent het gebruik van Reveon?

15-30 minuten werk per rekening en verantwoording

Waar dit in de eerste plaats toe leidt is dat de bewindvoerder in staat is om de gehele rekening en verantwoording binnen 15 minuten te doen. Zo een bewindvoerder nieuw is en ook een account moet aanmaken en de boedelbeschrijving dient te doen duurt dit ongeveer 30 minuten. Dat hebben wij geleerd van onze gebruikers. Dat maakt het ook gemakkelijk voor de toezichthouder om die rekening en verantwoording op korte termijn te verlangen en zo invulling te (kunnen) geven aan de toezichthoudende taak. Bovendien is Reveon ook geschikt om elektronisch met de bewindvoerder te communiceren via KEI Toezicht.

Tot maximaal 5 jaar terug

Doordat Reveon de bankgegevens kan inlezen kunnen daarmee bij sommige banken tot 5 jaar of zelfs meer terug de gegevens worden gedownload en over een reeks van jaren de rekening en verantwoording worden gedaan.

Gegarandeerd cijfermatig kloppende rapporten

Het tweede daarbij is dat u er van op aan kunt als toezichthouder dat de gerapporteerde banksaldi en optellingen tot op de cent kloppen. De software houdt rekening met valutadata en eventuele afrondingsverschillen die ook bij de bank kunnen ontstaan. Zeker als de rekening en verantwoording een dossier betreft waarin al eerder rekening en verantwoording is gedaan wordt automatisch een vergelijking gemaakt met het voorgaande jaar. Met de implementatie van PSD2-technologie zijn de gegevens die de rechtbank ontvangt betrouwbaarder omdat zij niet meer bewerkt kunnen worden.

Toezichthoudersinterface

Reveon beschikt ook over een speciale toezichthoudersinterface die gratis te gebruiken is door toezichthouders. Daarin wordt door een “stoplicht-systeem” weergegeven in welk aan uw toezicht onderworpen dossier afwijkingen worden geconstateerd. Die gegevens zijn -uiteraard- enkel inzichtelijk voor toezichthouders op verzoek.

Databescherming en privacy

Reveon neemt privacy en databescherming uiterst serieus. De beveiliging van het systeem is op het hoogste niveau en draait in een datacenter wat voldoet aan de strengste normen. Data wordt op geen enkele wijze geopenbaard aan derden. Toezichthouders hebben echter een wettelijk inzagerecht uit hoofde van hun taak.

Erkende ontwikkelaar

Reveon is een door IVO Rechtspraak erkende ontwikkelaar. Zij heeft contacten met IVO Rechtspraak en ook toegang tot de systemen die gebruikt worden om met ontwikkelaars te communiceren.

Maakt IVO dit systeem niet?

Ook De Rechtspraak werkt door automatisering aan kwaliteitsverbetering voor toezicht. Zij doet dit echter op een ander niveau, namelijk door verificatie van de rekening en verantwoording. De Rechtspraak zal nimmer de bancaire data van alle bewinden zelf willen hosten of de verantwoordelijkheid voor de verwerking van die data nemen.

Daarmee voorziet Reveon in een behoefte om sneller en betrouwbaarder rekening en verantwoording te krijgen en de mogelijkheid te hebben tot meer en minder repressieve controle enerzijds en het vereenvoudigen van de taak van de bewindvoerder anderzijds.

Vragen?

Heeft u vragen over wat u ziet in Reveon of openstellen van Reveon voor u? Of ondervindt u problemen met de toegang tot Reveon nadat deze voor u is opengesteld? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier of stuur een mail naar info@reveon.nl.