Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden en op de website hebben de hierna genoemde woorden/begrippen de daarachter genoemde betekenis:

 • Reveon - Reveon is een handelsnaam van RV Online B.V.
 • Website - De door Reveon geëxploiteerde website(-s)
 • Gebruiker - de natuurlijke persoon of rechtspersoon met Reveon (een) overeenkomst(en) aangaat/is aangegaan
 • Partijen - Reveon en de Gebruiker
 • Service(s) - de door Reveon op haar website(-s) nader beschreven mogelijkheden die onderdeel (kunnen) zijn van de overeenkomst tussen Partijen
 • Vergoeding - het door de Gebruiker per kalenderjaar verschuldigde bedrag

Artikel 2 Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Partijen.
 2. De overeenkomst komt tot stand nadat de Gebruiker zich middels de Website heeft geregistreerd en de registratie succesvol is afgerond. De overeenkomst is alsdan aangegaan voor de duur tot en met 31 december van het jaar van registratie en wordt telkens stilzwijgend met een (kalender-)jaar verlengd, tenzij de overeenkomst uiterlijk één maand voor de expiratiedatum schriftelijk wordt opgezegd.
 3. De overeenkomst geeft de Gebruiker het recht de overeengekomen Service(s) te gebruiken.

Artikel 3 De Vergoeding

 1. De Vergoeding is, tenzij anders aangegeven door Reveon steeds bij vooruitbetaling per Kalenderjaar verschuldigd.
 2. De hoogte van de Vergoeding is vermeld op de Website. Reveon heeft het recht de Vergoeding jaarlijks te wijzigen.
 3. De jaarlijks verschuldigde Fee wordt uiterlijk in januari van het lopende kalenderjaar gefactureerd en dient door Reveon uiterlijk te zijn ontvangen binnen de op de vervaldatum vermeldde datum, bij gebreke waarvan de Gebruiker in verzuim is.
 4. Wanneer de Gebruiker in verzuim is, is Reveon gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten door de toegang tot de account van de Gebruiker te blokkeren of te beperken, danwel de functionaliteit te beperken tot de dag dat Reveon al hetgeen Gebruiker aan haar is verschuldigd heeft ontvangen.

Artikel 4 Garanties

 1. De Gebruiker accepteert dat Reveon niet kan garanderen dat de Website(-s) steeds beschikbaar is/zijn en/of volledig zijn. Reveon is tot niet meer gehouden dan door zich in te spannen dat die bereikbaarheid te optimaliseren en de Service(-s) te herstellen.
 2. De Gebruiker accepteert dat de Service(s) niet meer functionaliteit en/of eigenschappen heeft/hebben dan wordt aangetroffen op de Website(-s).
 3. De Gebruiker is er verantwoordelijk voor dat alle ingevoerde informatie steeds correct is. De Gebruiker accepteert dat alle voor haar bestemde correspondentie (rechtsgeldig) door Reveon gezonden kunnen worden naar diens e-mailadres.
 4. De Gebruiker is er verantwoordelijk voor dat alle ingevoerde informatie steeds correct is. De Gebruiker accepteert dat alle voor haar bestemde correspondentie (rechtsgeldig) door Reveon gezonden kunnen worden naar diens e-mailadres.
 5. De Gebruiker stemt er mee in dat Reveon de door Gebruiker opgeslagen gegevens al dan niet geanonimiseerd gebruikt/verwerkt of doet verwerken door (leden van) De Rechtspraak voor statistische en toezichtsdoeleinden, zulks in overeenstemming met de privacy-regeling.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Elke aansprakelijkheid van Reveon, hoe ook genaamd, voor door de Gebruiker geleden schade is beperkt tot maximaal het bedrag dat zij aan de Gebruiker in het kalenderjaar, waarin de schade is ontstaan, heeft gefactureerd.
 2. Elke aansprakelijkheid van Reveon, hoe ook genaamd, is voor door derden geleden schade uitgesloten.

Artikel 6

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Rechtbank Breda is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die betrekking hebben op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst of daaruit voortvloeiende geschillen.