Disclaimer

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens, bestanden en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Reveon.

Hoewel de informatie op de website van Reveon met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en wij streven naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, geven we geen garantie dat de website vrij is van onjuistheden. Reveon behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde aan te vullen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen.

Aan de gepresenteerde informatie en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. Reveon aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de op de website gepubliceerde informatie.