Machtiging van 1:443 Burgerlijk Wetboek

De bewindvoerder kan alvorens in rechte op te treden zich te zijner verantwoording doen machtigen door de rechthebbende of, indien deze daartoe niet in staat of weigerachtig is, door de kantonrechter. Een bewindvoerder is echter niet verplicht om een machtiging bij de kantonrechter te vragen zoals bedoeld in dit artikel, de bepaling strekt ertoe de bewindvoerder ertegen te beschermen dat hij achteraf door de rechthebbende wordt beschuldigd ergens lichtvaardig toe over te zijn gegaan. (HR 28-09-2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7464)