Aansprakelijkheid bewindvoerder

Afgezien van een verzoek tot ontslag van de betreffende bewindvoerder, biedt de wet deze mogelijkheid in artikel 1:444 BW: ‘Een bewindvoerder is jegens de rechthebbende aansprakelijk, indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder te kort schiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.’ Normaal gesproken komen de gevolgen van het bewind voor rekening van de betrokkene. De bewindvoerder is echter aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat hij in de zorg van een goed bewindvoerder tekortschiet. De kantonrechter heeft een toezichthoudende taak. Dat kan meebrengen dat de kantonrechter aangifte zal moeten doen bij ontdekking van ernstige strafbare feiten, zoals verduistering.